Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 72: Giáo dục chân chính

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho các bạn ôn TOPIK cao cấp (tức cấp 5 và cấp 6).

Có một sự thật là, để viết văn thì tiếng Việt cũng còn khó chứ không nói gì tiếng Hàn hay bất kì ngôn ngữ nào khác. Thế nên, chúng ta hãy cùng tham khảo nhiều bài văn mẫu mà chính Viện giáo dục công bố hoặc từ chính các chuyên gia Hàn Quốc viết nhé.

Bài 72 trong chuỗi 100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết) sẽ có chủ đề về “바람직한 학교 교육 Giáo dục trong nhà trường được trích từ sách TOPIK 쓰기의 모든 것!

Đề bài

어느 사회에서나 학교 교육을 중요하게 생각한다. 그래서 교사, 부모, 학생들은 늘 올바른 교육방향에 대해서 고민하고 각 교육기관에서도 바람직한 정책을 제안하려고 한다. 그러나 오늘날의 교육 현실을 보면 학교 폭력, 대학 입시 문제 등 여전히 해결해야 할 문제들이 많다. ‘바람직한 학교 교육이란 무엇인가”에 대해 아래의 내용을 중심으로 자신의 생각을 쓰라.
ㆍ 바람직한 학교 교육이란 무엇이라고 생각하는가?
ㆍ 현재 학교 교육의 가장 큰 문제점은 무엇이라고 생각하는가?
ㆍ 이를 해결하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?

Đáp án tham khảo

학교 교육은 우리 사회에서 중요한 역할을 담당해 왔다. 각종 지식뿐 아니라 사회 규범이나 문화를 가르침으로써 아이들이 사회의 구성원으로서 살아가는 데 도움을 준다. 그러나 나는 바람직한 학교 교육이란 단순히 자식들을 전달하는 것이 아니라 학생이 올바른 인생을 갖출 수 있도록 도와주는 교육이라고 생각한다. 타인에게 공감하는 능력, 서로 배려하며 함께 살아가는 능력을 길려 주어야 한다.

그런데 현실은 이와 다르다. 뉴스에 자주 등장하는 학교 폭력 문제, 친구 간의 왕따 문제 등은 학교 교육이 놓치고 있는 것이 무엇인지를 잘 보여준다. 이러한 문제들은 학교 교육이 무엇보다도 인생 교육을 소홀히 했기 때문에 발생한 것이다. 한 예로 현재 학교 교육이 대학 입시 위주로 이루어지다 보니 학생들은 좋은 대학에 들어가기 위해 치열한 경쟁을 하게 되고 스트레스도 더 심해졌다. 이러한 스트레스는 자신 혹은 다른 사람을 괴롭히는 행동으로 나타나기도 한다.

 따라서 학교에서는 인생 교육을 강화해야 한다. 수학이나 영어 등은 대학 입시에 필요한 과목의 비중을 줄이고 음악, 미술과 같은 예술 교육, 자연 체험학습, 윤리 교육을 강화할 필요가 있다. 대학 입학을 위한 무한 경쟁이 아니라 자신이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 찾을 수 있도록 도와야 할 것이다. 그래서 경쟁보다는 서로의 꿈을 응원하고 도와주는 교육 환경을 만들어 나가야 할 것이다.

Dịch tham khảo

(đang update)

Sau đây là tổng hợp mở rộng các biểu hiện có liên quan để “up” vốn từ nha!

(đang update)

Và qua bài văn mẫu trên thì chúng ta cùng học cách diễn đạt hay như sau:

(đang update)

Cùng học thêm 100 bài văn mẫu TOPIK câu 54 쓰기 tại onthitopik.com nhé!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 93 (thi tháng 4/2023)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 93 (thi tháng 4/2023)

Review TOPIK 91 (12/11/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 90 (15/10/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 89 (09/07/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 88 (14/05/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 87 (09/04/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 86 (23/01/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!