Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai, 2023

Đề thi thử Viết TOPIK 쓰기의 모든 것 số 3 (kèm đáp án)

Sách viết TOPIK 쓰기의 모든 것 là một trong những cuốn sách tiêu biểu phục vụ ôn thi TOPIK II 쓰기 hiện nay. Sách cập nhật đầy đủ nội dung thi từ câu 51 đến câu 54, với hướng dẫn chi tiết từng dạng bài và đề thi thử. Để đặt mua sách các bạn click vô đây nhé!

Sách viết TOPIK 쓰기의 모든 것 có 5 đề thi thử. Sau đây onthitopik.com sẽ cùng bạn ôn đề thi số 3 nhé!

Tải ngay file giấy thi viết TOPIK II về rồi làm thử nhé.

Câu 51

받는 사람: 박미진 교수님 (michin@onthitopik.com)
참조: 흐엉아이유
제목: 교수님, 왕이입니다
박미진 교수님께
안녕하십니까?
지난번에 제가 쓸 보고서 주제를 발표했을 때
교수님께서 저에게 그 주제가 ( ㄱ ).
그런데 주제는 좋지만 자료가 거의 없어서 쓰기가 어렵습니다.
주제를 바꾸고 싶은데 지금 주제를 ( ㄴ )?
시간이 부족하지만 된다고 하시면 열심히 준비해 보겠습니다.
감사합니다.
왕이 올림
Click để xem đáp án câu 51 tại onthitopik.com

(ㄱ) 좋다고 말씀해 주셨습니다/좋다고 칭찬해 주셨습니다

(ㄴ) 바꿔도 괜찮습니까?/바꿀 수 있습니까?

Câu 52

흔히 날씨가 흐린 날에는 자외선 차단제를 바르지 않아도 된다고 생각한다. 하지만 눈이나 비가 오는 흐린 날에도 ( ㄱ ). 또한 바르는 것도 중요하지만 ( ㄴ ). 특히 땀이나 물에 쉽게 지워지지 않는 특성을 가진 제품의 경우, 제대로 지우지 않으면 그 성분이 피부에 남아서 문제를 일으킬 수 있기 때문이다.
Click để xem đáp án câu 52 tại onthitopik.com

(ㄱ) 자외선 차단제를 발라야 한다

(ㄴ) 지우는 것도 중요하다/잘 지워야 한다

Câu 53

Click để xem đáp án câu 53 tại onthitopik.com

문화콘텐츠 진흥원에서 한국 문화 콘텐츠 수출 산업에 대한 조사를 실시했다. 조사 결과에 따르면 2013년에는 49억 달러였던 문화 콘텐츠 수출액이 2015년에는 56억 달러, 2017년에는 67억 달러로 지속적으로 증가했다. 그중에서 2017년의 수출 항목을 살펴보면 게임이 55%로 1위를 차지했고 캐릭터는 12도%, 지식 정보가 9%로 그 뒤를 이었다. 이러한 현상의 배경으로는 먼저 한류 열풍을 들 수 있다. 그리고 게임 산업의 반달과 흥보 방식의 다양화도 이에 영향을 미쳤다.

Câu 54

※ [54] 다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오. (50점)
세계화 시대가 되면서 문화적 배경이 다른 사람들과 교류할 기회가 많아졌다. 여행을 할 때, 일을 할 때는 물론이고 같이 살아가는 이웃으로 만날 기회도 이전보다 더 늘어났다. 이로 인해 다른 문화를 이해하고 받아들이는 일이 더 중요해졌다. ‘문화 이해의 중요성’에 대해 아래의 내용을 중심으로 자신의 생각을 쓰라.
ㆍ 다른 문화에 대한 이해는 왜 중요한가?
ㆍ 문화 이해를 어렵게 하는 원인은 무엇인가?
ㆍ 문화 다양성을 받아들이기 위해 어떤 태도가 필요한가?
Click để xem đáp án câu 54 tại onthitopik.com

오늘날 국지적 교류가 많아지면서 일상생활 속에서도 다른 문화적 배경을 가진 사람을 쉽게 만날 수 있다. 그런 사람들과 같이 살아가려면 원활환 소통이 필수적인데, 이때 그 문화에 대한 이해가 있어야 한다. 그 나라의 문화를 알아야 그 사람의 말과 행동 방식을 이해할 수 있기 때문이다. 그래서 다른 문화에 대한 이해가 없다면 상호 간의 소통이 어려워지고 오해가 생기기 쉬어서 갈등을 겪을 수밖에 없다. 그러나 문화를 이해한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.

그 원인으로는 다른 문화에 대한 편견과 선입견을 들 수 있다. 편견과 선입견은 그 문화에 대한 올바른 이해를 방해하고 열린 태도를 갖지 못하게 만든다. 이 때문에 서로 대화를 나눌 기회조차 갖지 못하게 된다. 문화 차이를 받아들이지 못하는 것도 원인 중의 하나이다. 자기 문화에 대한 우월감이 강하면 타인에게 자기 나라의 문화만 따르기를 강요하고 다른 나라의 문화는 무시할 때가 많다.

따라서 다양한 문화를 잘 받아들이기 위해서는 우선 편견과 선입견을 버리는 것이 중요하다. 정확하지도 않은 사실과 근거 없는 이유로 다른 문화권이 속한 사람을 차별할 수 있기 때문이다. 또한 자기문화 중심주의를 버리고 문화의 상대성과 다양성을 인정하고 존중한 필요가 있다. 그런 태도를 지닐 때 자신의 문화도 존중받을 수 있고, 다양한 문화관의 사람들이 한 사회에서 공존할 수 있게 될 것이다.

Chúc các bạn học tốt!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review TOPIK 91 (12/11/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 90 (15/10/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 89 (09/07/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 88 (14/05/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 87 (09/04/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 86 (23/01/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 75: Mở rộng thị trường Robot

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho...

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!