Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai, 2023

Đề thi thử Viết TOPIK 쓰기의 모든 것 số 5 (kèm đáp án)

Sách viết TOPIK 쓰기의 모든 것 là một trong những cuốn sách tiêu biểu phục vụ ôn thi TOPIK II 쓰기 hiện nay. Sách cập nhật đầy đủ nội dung thi từ câu 51 đến câu 54, với hướng dẫn chi tiết từng dạng bài và đề thi thử. Để đặt mua sách các bạn click vô đây nhé!

Sách viết TOPIK 쓰기의 모든 것 có 5 đề thi thử. Sau đây onthitopik.com sẽ cùng bạn ôn đề thi số 4 nhé!

Tải ngay file giấy thi viết TOPIK II về rồi làm thử nhé.

Câu 51

안녕하세요?
저는 504호에 살고 있는 사람입니다.
가끔씩 복도에서 담배 냄새가 납니다.
복도는 공동 공간이므로 담배를 ( ㄱ ).
그리고 여름철이라 음식물 쓰레기 냄새도 납니다.
가끔 엘리베이터 안에 음식물 쓰레기가 ( ㄴ ).
음식물이 떨어지면 냄새는 물론 위생적으로도 좋지 않습니다.
그럼, 주의 부탁드립니다.
Click để xem đáp án câu 51 tại onthitopik.com

(ㄱ) 피우면 안 됩니다/피우지 마십시오

(ㄴ) 떨어져 있습니다

Câu 52

토마토를 많이 먹으면 암에 걸릴 위험이 낮아진다고 한다. 전문가에 의하면 토마토에 들어 있는 ‘리코펜’이라는 성분이 암 발생뮬을 ( ㄱ ). 그러나 토마토는 어떻게 먹느냐에 따라 ( ㄴ ). 기름에 볶아서 먹으면 효과가 좋지만 그냥 먹으면 효과가 떨어진다. 토마토를 올리브유와 함께 먹으면 흡수울은 2배, 영양은 4배 정도 높아진다고 한다.
Click để xem đáp án câu 52 tại onthitopik.com

(ㄱ) 낮춘다고 한다

(ㄴ) 효과가 달라진다

Câu 53

Click để xem đáp án câu 53 tại onthitopik.com

간강관리본부에서 직장인 10,000명을 대상으로 아침식사 결식률에 대한 설문 조사를 실시했다. 조사 결과에 따르면 20대가 38%로 40대 25%보다 더 높게 나타났다. 아침을 안 먹는 이유로는 20대는 더 자고 싶어서, 40대는 출근 시간 때문에가 1위를 차지했다. 반면에 20대는 식사 준비가 번거로위서, 40대는 습관이 되어서가 2위를 차지했다. 이렇듯 아침을 안 먹게 되면 활력이 저하되고 집중력이 감소할 수 있다. 그리고 폭식 가능성도 증가할 수 있다.

Câu 54

※ [54] 다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오. (50점)


어느 사회에서나 학교 교육을 중요하게 생각한다. 그래서 교사, 부모, 학생들은 늘 올바른 교육 방향에 대해서 고민하고 각 교육기관에서도 바람직한 정책을 제안하려고 한다. 그러나 오늘날의 교육 현실을 보면 학교 폭력, 대학 입시 문제 등 여전히 해결해야 할 문제들이 많다. ‘바람직한 학교 교육이란 무엇인가”에 대해 아래의 내용을 증심으로 자신의 생각을 쓰라.
ㆍ바람직한 학교 교육이란 무엇이라고 생각하는가?
ㆍ현재 학교 교육의 가장 큰 문제점은 무엇이라고 생각하는가?ㆍ이를 해결하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?
Click để xem đáp án câu 54 tại onthitopik.com

Bài mẫu câu 54 về 학교 교육

학교 교육은 우리 사회에서 중요한 역할을 담당해 왔다. 각종 지식뿐 아니라 사회 규범이나 문화를 가르침으로써 아이들이 사회의 구성원으로서 살아가는 데 도움을 준다. 그러나 나는 바람직한 학교 교육이란 단순히 자식들을 전달하는 것이 아니라 학생이 올바른 인생을 갖출 수 있도록 도와주는 교육이라고 생각한다. 타인에게 공감하는 능력, 서로 배려하며 함께 살아가는 능력을 길려 주어야 한다.

그런데 현실은 이와 다르다. 뉴스에 자주 등장하는 학교 폭력 문제, 친구 간의 왕따 문제 등은 학교 교육이 놓치고 있는 것이 무엇인지를 잘 보여준다. 이러한 문제들은 학교 교육이 무엇보다도 인생 교육을 소홀히 했기 때문에 발생한 것이다. 한 예로 현재 학교 교육이 대학 입시 위주로 이루어지다 보니 학생들은 좋은 대학에 들어가기 위해 치열한 경쟁을 하게 되고 스트레스도 더 심해졌다. 이러한 스트레스는 자신 혹은 다른 사람을 괴롭히는 행동으로 나타나기도 한다.

따라서 학교에서는 인생 교육을 강화해야 한다. 수학이나 영어 등은 대학 입시에 필요한 과목의 비중을 줄이고 음악, 미술과 같은 예술 교육, 자연 체험학습, 윤리 교육을 강화할 필요가 있다. 대학 입학을 위한 무한 경쟁이 아니라 자신이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 찾을 수 있도록 도와야 할 것이다. 그래서 경쟁보다는 서로의 꿈을 응원하고 도와주는 교육 환경을 만들어 나가야 할 것이다.

Chúc các bạn học tốt!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review TOPIK 91 (12/11/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 90 (15/10/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 89 (09/07/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 88 (14/05/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 87 (09/04/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 86 (23/01/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 75: Mở rộng thị trường Robot

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho...

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!