Thứ Ba, 16 Tháng Tư, 2024
Array

Review TOPIK 91 (12/11/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé!

Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành viên của Hội giải đề TOPIK II đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi và bài thi. onthitopik.com đã tổng hợp lại một số nội dung thi như dưới đây để các bạn tham khảo và làm tài liệu luyện tập cho các kì thi TOPIK sắp tới nhé!

I. Phần bài thi 읽기 môn thi ĐỌC

1등산한 적이 있다
2이사하고 나서
3돕기 위해서 (-고자)
4본 거나 마찬가지이다 (-ㄴ셈이다)
5칫솔
6유치원
7건강관리(안전관리, 생활예절)
8관람규칙 (사용순서, 위치문의)
9미리 신청해야 한다.
10걸어서 출근하는 사람이 2012년보다 2022년 더 적다.
11주말은 인주공원에서 수리 서비스 받을 수 있다.
12배달 중에 피자가 망가졌다.
13사람 붐비는 곳에 행사 유행이다. – 임시 매장이다. 이 임시 매장은 – 홍보하기도 한다.
14Tôi đã đậu phỏng vấn – Tôi nhắn tin cho bạn tôi nói rằng anh ấy mừng cho tôi – Tôi hối hận vì đã nhắn tin cho bạn tôi – vì bạn tôi chưa có việc làm
15?
16안 적의 움직임을 알기 위해
17흡수력 떨어뜨리기 때문에
18뇌물 덜 사용한다고
19비록 … 지만….
20cùng nhau tồn tại
21발목을 잡을 (가슴을 울릴/입맛을 맞을/손을 맞잡을)
22Có những vị khách ghé thăm …
23의심스럽다.
24화분을 옮긴 곳에 햇볕이 잘 들었다.
25가수 진영이 3년 만에 콘서트를 열려 수많은 관중이 몰렸다.
26한국 탁구 대표 선수 올해 금메달 모두 땄다.
27Vay giảm để bất động sản sống động :))
28렌즈를 바꿔줘
29안정적인 느낌을 주기 경제 발전을 이루지 못한
30오염이 눈에 쉽게 띄도록
31,32살리초마 chứa các thành phần làm giảm lượng đường trong máu
33참고 문헌을 기록했다.
34Chứa thuốc giải độc :))
35Cần nỗ lực khám phá các tiểu hành tinh để có được tài nguyên
36Nếu bạn không tức giận, tiết kiệm tăng lên sẽ có tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế chung của đất nước. :))
37,38기술 혁신은 고객 쉽게 받아들일 때 성공한다.
39(몸에 가려 볼 수 없는 사각지대) – 이렇게 보이지 않는
40(그 증거로 소금 퇴저층) – 이 소금. . (상소문 다룬 부분이 이런 상소문
41,42?
43미영은 민욱과 성재를 통해 알게 됐다 . 불만스럽다 (후련하다/허전하다/자랑스럽다)
44수로를 이어 알에서 태어난
45이 신화는 강력한 국가 이루려고 통합의식을 반영한다
46,47경제 사범에 대한 처벌을 강화 촉구 . 공금을 불법으로 가로채는 것 경제범죄에 포함된다
48예술인의 생활 보장 필요성을 강조하려고
49생계에 어려움을 겪고 있는 50.
502012년 복지법은 한계가 있다

II. Phần bài thi 듣기 môn thi NGHE

1 Bức tranh chỉ tay chọn cà vạt
2Bức tranh người con trai gọt táo, người con gái ăn táo
3일 때문에 시간이 없어서 …..=> 다른 매체를 보다 => 책 읽을 습관이 안 들어서
4그래요? 안 와서 걱정했어요
5거기 다시 가 볼까?
6면접 준비 잘했으니까 ….
7그래? 처음 만든 작품인 줄 알았는데
8해봐야 알겠지만 최대한 지워 볼게요
9김밥을 산다
10고객 대기실로 간다
11직원에게 물어본다
12공연팀을 데리러 간다
13아직 그 자리에 있다
14분실물은 구두 매장에서 발견했다
15경찰은 사고 원인을 조사하고 있다
16여자는 수술 과정에 참여한다
17저녁을 밖에서 사 먹는 거 좋다
18친구가 힘들 때 옆에 있어야 한다
19여행을 여유롭게 하고 싶다
20광고는 호기심을 자극해야 한다
21종이 사용량을 줄여야 한다
22남자는 대형 화면 사용한 적이 있다
23,24남자 카페에 유리창 냉장고 있다
25마을의 특정을 활용해 축제에 성공 …
26특산물의 반응이 좋다
27과자를 구하기 어려운 것에 불만
28작업 시간을 늘렸다
29방송에서 교통 상황을 알리는 사람
30남자의 일에는 시민의 문자를 읽는 거 포함
31시설 설치 반대를 홍보 통해 해결
32남자의 태도 => 자신 의견대로 될 것을 확신한다
33,34음악 활동은 노인에게 …..
35편지의 가치와 의의
36군인인 남편이 아내에게 쓴 편지
37살림순환 경영 효과가 좋다
3830년 이상 된 나무는 탄소 흡수 능력이 떨어진다
39대기권에서 인공위성 폭발 사고가 있었다
40우주조약 …….무의무
41재조업 사업 영역을 넓혀 발전을 도모한다
42이 업체는 실시간 점검 시스템이 마련되었다
43정전 건축미
44왕과 왕비 제사를 지내는 공간
45충수에 유익한 미생물 서식한다
46대상의 역할을 설명한다
47영업 비용 때문에 빛 지는 소상광이 많다
48실효성 있는 지원 방안을 제안하고 있다
49이 철학자가 기준에 감정을 배제핬다
50도덕성 ………..판단을 경계해야 한다

III. Phần bài thi 쓰기 môn thi VIẾT

Câu 51 쓰기 TOPIK 91

수신: 인주 병원
제목: 진료 예약 변경 문의
11월 12일 진료 예약을 했습니다. 죄송합니다만 11월 12일에 급한 일이 생겼습니다. 그래서 예약을 13일 오후로 ( ㄱ ).
만약 이날 예약이 ( ㄴ ) 저는 15일 오전 10시도 괜찮습니다.
변경 가능한지 확인해 주시기 바랍니다.
Click để xem đáp án tham khảo tại onthitopik.com

(ㄱ) 변경하고 싶습니다/변경하려고 합니다/바꾸고 싶습니다
(ㄴ) 안 되면/안 된다면/불가능하면

Câu 52 쓰기 TOPIK 91

단맛은 사람에게 행복함을 주는 맛으로 단 음식을 많이 먹으면 일시적으로 흥분감을 줄 수 있다. 그래서 단 음식을 먹으면 뇌에 스트레스를 해소하는 데 도움을 줄 수 있다. 그런데 전문가들은 사람들이 술과 담배에 중독되는 것처럼 단맛에도 ( ㄱ ). 따라서 평소에 단 음식을 많이 ( ㄴ ) 주의할 필요가 있다. onthitopik.com
Click để xem đáp án tham khảo tại onthitopik.com

(ㄱ) 중독될 수 있다고 한다
(ㄴ) 먹지 않도록/섭취하지 않도

Câu 53 쓰기 TOPIK 91

Click để xem đáp án tham khảo câu 53 TOPIK 84

인주시 사회연구소에서 실시한 인주시의 가구 수 변화에 대한 조사 결과에 따르면 인주시 가구 수는 2001년 15만 가구에서 2021년 21만 가구로 1.4배 증가한 것으로 나타났다. 인원수별 비율 변화에 대해 2001년 15%에 불과했던 1인 가구는 2021년에는 30%로 2배 증가했으며 2~3인 가구는 45%에서 50%로 소폭 늘었다. 반면에 4인 이상 가구는 2001년에 40%였지만 2021년에 20%로 감소했다. 이러한 변화의 원인은 20대의 독립과 노인 인구가 증가했기 때문인 것으로 보인다. 이에 따라 2040년에는 1인 가구가 43% 이상으로 증가할 것으로 예상된다.(onthitopik.com)

Câu 54 쓰기 TOPIK 91

Click để xem Đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 91

Đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 91

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 37 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 37 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 36 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 36 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!