Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024

Test trắc nghiệm 150 ngữ pháp TOPIK II | Test số 12


Test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II sau khi học xong chuyên đề 12 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại!

Bài test ngữ pháp sau đây để ôn tập lại các ngữ pháp đã học trong chuyên đề 12 của danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại.

Để ôn tập lại danh mục vui lòng truy cập chuyên đề 12 gồm các bài học sau:

13 bài học thuộc chuyên đề 12, trong chuỗi 150 ngữ pháp TOPIK II phân loại

63. Ngữ pháp tiếng Hàn -느라고

64. Ngữ pháp tiếng Hàn -는 바람에

65. Ngữ pháp tiếng Hàn -기 때문에

66. Ngữ pháp tiếng Hàn -기에

67. Ngữ pháp tiếng Hàn -길래

68. Ngữ pháp tiếng Hàn -는 덕분에

69. Ngữ pháp tiếng Hàn -는데

70. Ngữ pháp tiếng Hàn -는 탓에

71. Ngữ pháp tiếng Hàn -는 통에

72. Ngữ pháp tiếng Hàn -아/어서 그런지

73. Ngữ pháp tiếng Hàn -(으)로 인해(서)

74. Ngữ pháp tiếng Hàn -아/어 가지고

75. Ngữ pháp tiếng Hàn 하도 -아/어서

Bài test trắc nghiệm ngữ pháp TOPIK II gồm 22 câu như sau (đáp án ở dưới)

Câu 1: 다음 중 밑줄 친 부분에 가장 알맞은 것을 고르십시오.

가: 요즘 왜 이렇게 바빠요?

나: ___________________

1) 바쁠락 말락해서 그래요                    

2) 시험 공부를 하느라고 바빠요

3) 여행을 갔더라면 좋았을 걸 그랬어요            

4) 바쁜 일이 모두 끝났거든요               

Câu 2: 다음 밑줄 친 부분에 알맞은 말을 고르십시오.

가: 머리가 왜 이렇게 엉망이에요?

나:__________________________________

1) 바람이 많이 불 테니까 조심하세요          

2) 이렇게 눈이 오다가는 집에 갈 수 없겠어요

3) 갑자기 바람이 부는 바람에 이렇게 되었어요   

4) 막 비가 오려던 참이에요                 

Câu 3: 다음 빈칸에 알맞은 말을 고르십시오.

상황 – 친구가 아파서 병문안을 다녀왔다.

가: 오늘 병원에 왜 다녀왔어요?

나: (_________________________) 병문안을 갔다 왔어요.

1) 친구가 아프더라도               

2) 친구가 아프고도

3) 친구가 아프기에                  

4) 친구가 아프거든         

Câu 4: 밑줄 친 부분 중 틀린 것을 골라 바르게 고치십시오.

오늘 같은 반 친구가 (1)결석해서 오늘 숙제를 친구에게 (2)전해 줘야 했지만 우리 집과 친구 집은 너무 멀었다. 마침 다론 친구가 그 친구 집에 간다고 (3)했길래 그 친구에게 대신 (4)전해달라고 부탁했다.

Câu 5: 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 고르십시오.

가: 이번 발표를 성공적으로 마치셨다면서요?

나: (_________________________)            

1) 발표 주제가 하도 어려워서요            

2) 친구가 도와준 반면에 저는 열심히 준비했어요

3) 열심히 하다 보면 잘 했어요                

4) 친구가 도와준 덕분에 잘 할 수 있었어요

Câu 6: 다음 밑줄 친 말과 바꾸어 쓸 수 있는 말을 고르십시오.

가: 왜 이렇게 시험을 못 봤어?

나: 그 동안 아르바이트를 하느라고 공부할 시간이 없었어.

1) 하길래                             

2) 한 탓에

3) 한 데다가                          

4) 한 덕분에                                      

Câu 7: 밑줄 친 곳에 들어갈 표현으로 알맞은 것을 고르십시오.

가: 오늘 굉장히 피곤해 보이네요. 어제 별로 못 주무셨어요?

나: 네,________________________________

1) 불면증이 심한 반면에 못 자어요                  

2) 아기가 우느니 차라리 잠을 자요

3) 정말 잠을 잘 못 자는군요             

4) 옆집 개가 짓는 통에 잠을 못 잤어요

Câu 8: 밑줄 친 곳에 들어갈 표현으로 알맞은 것을 고르십시오.

가: 요쯤에 아버지나 어머니가 없는 아이들이 많다고 들었어요.

나: 네, 부모의 이혼 ____________________한 부모 가정이 많이 늘었거든요.

1) 으로 인해서                        

2) 에도 불구하고

3) 에 비해서                            

4) 을 비롯해서

Câu 9:  밑줄 친 부분이 맞는 것을 고르십시오.

1) 기분이 좋아 가지고 집에 갑시다.

2) 친구가 많다고 해도 기분이 좋아요.

3) 요즘 운동을 많이 해서 그런지 건강해졌어요.

4) 작년에는 과일값이 쌌더니 올해는 비싸군요.   

Câu 10: 두 문장을 바르게 연결한 것을 고르십시오.

직장을 옮겼다 / 전에 비해 일이 많다

1) 직장을 옮긴다는 것이 전에 비해 일이 많다.

2) 직장을 옮기는 김에 전에 비해 일이 많다.

3) 직장을 옮겼는데 전에 비해 일이 많다.

4) 직장을 옮기고서야 전에 비해 일이 많다.  

Câu 11: 밑줄 친 부분을 같은 의미로 바꾸어 쓴 것을 고르십시오.

가: 아직도 집에 못 가고 일 하고 있어요?

나: 그러게요. 내일 있을 회의 준비하느라고 집에 갈 수가 없네요.

1) 내일 회의가 어려운 감이 있어서

2) 내일 회의를 준비할 정도로

3) 내일 회의 준비 때문에

4) 내일 회의 준비하더라도     

Câu 12: 밑줄 친 두 문장을 대화에 맞게 연결한 것을 고르십시오.

가: 왜 어제 일을 다 못 끝냈어요?                                                                    

나: 친구가 놀러 왔다. 일을 시간이 없었다.

1) 친구가 놀러 오는 만큼 일을 할 시간이 없었어요                                                 

2) 진구가 놀러 은 김에 일을 할 시간이 없었어요

3) 친구가 놀러 오는 바람에 일을 할 시간이 없었어요                                              

4) 친구가 놀러 온 반면 일을 할 시간이 없었어요

Câu 13: 다음 빈칸에 알맞은 말을 고르십시오.

출퇴근 시간이라 (____________) 버스 대신 지하철을 타고 집에 왔다.

1) 길이 막히고서                        2) 길이 막히기로

3) 길이 막히다가는                      4) 길이 막히기에                           

Câu 14: 두 문장을 바르게 연결한 것을 고르십시오.

  얼마나 피곤해요? / 점심때가 되도록 못 일어나요?

1) 얼마나 피곤했으니까 점심때가 되도록 못 일어나요?

2) 얼마나 피곤하다던데 점심때가 되도록 못 일어나요?

3) 얼마나 피곤하냐면 점심때가 되도록 못 일어나요?

4) 얼마나 피곤하길래 점심때가 되도록 못 일어나요?                                                  

Câu 15: 두 문장을 바르게 연결한 것을 고르십시오.

좋은 음식을 먹다 / 건강해지다

1) 좋은 음식을 먹는 대로 건강해졌다

2) 좋은 음식을 먹은 덕분에 건강해졌다

3) 좋은 용식을 먹은 척해서 건강해졌다

4) 좋은 음식을 먹는 탓에 건강해졌다                                                               

Câu 16: 다음 밑줄 친 표현 중 올바르게 사용된 것을 고르십시오.

1) 그 사람이 나를 믿지 못하는 것은 거짓말을 많이 했기 탓이다.

2) 열심히 돈을 모은 탓에 여행을 갈 수 있었다.

3) 설날 탓에 맛있는 음식을 많이 먹었다.

4) 이번 시험에서 떨어진 것은 준비가 부족했던 탓이다.

Câu 17: 밑줄 친 말과 바꾸어 사용할 수 있는 말을 고르십시오.

가: 제가 지난주에 빌려 준 책 가지고 왔어요?

나: 미안해요. 생각은 했는데 아침에 지각하지 않으려고 서두르는 바람에 깜박했어요.

1) 서두르는 덕분에                       

2) 서두르는 등에

3) 서두르는 김에                         

4) 서두르는 반면에                       

Câu 18: 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 고르십시오.

올해는 강풍과 폭우(________________) 농사를 짓는 분들의 피해가 심각하다.

1) 야말로                         2) 에 비해

3) 로서                           4) 로 인해                                     

Câu 19: 밑줄 친 부분에 들어갈 말을 고르십시오.

가: 영수 씨는 _ 마음에 드는 사람이 별로 없어요.

나: 맞아요. 정말 이상형의 조건이 까다로운 것 같아요.

1) 눈이 높아서 그런지                 

2) 눈이 높기만 하면

3) 눈이 높아야지                      

4) 눈이 높은 셈치고                           

Câu 20:  다음 밑줄 친 말과 바꾸어 쓸 수 있는 말을 고르십시오.

가: 왜 언니랑 싸웠니?

나: 언니가 하도 잔소리를 해서 결국 싸우고 말았어.

1) 잔소리를 한다는 것이                   

2) 계속 잔소리를 해 대서

3) 잔소리를 많이 하다 보면                

4) 잔소리를 하게 하니까

Câu 21: 다음 두 표현을 가장 알맞게 연결 한 것을 고르십시오.

야구 경기를 보다 / 시간이 가는 줄 몰랐다

1) 야구 경기를 볼수록 시간이 가는 줄 몰랐다.

2) 야구 경기를 봤는데도 시간이 가는 줄 몰랐다.

3) 야구 경기를 보자마자 시간이 가는 줄 몰랐다.

4) 야구 경기를 보느라고 시간이 가는 줄 몰랐다.                                                    

Câu 22: 밑줄 친 문장과 같은 의미의 문장을 고르십시오.

가: 왜 비행기를 놓쳤어요?

나: 시간을 잘못 봐서 늦었어요. 정말 속상해요.

1) 시간을 잘못 보는 바람에 늦었어요

2) 시간을 잘못 보는 반면에 늦었어요                                                                 

3) 시간을 잘못 보는 대로 늦었어요

4) 시간을 잘못 보는 덕분에 늦었어요

Click để xem đáp án bài test số 12
1. (2) 2. (3) 3. (3) 4.(3) =>하길래 5.(4) 6.(2)
7.(4) 8.(1) 9.(3) 10.(3) 11.(3) 12.(3)
13.(4) 14.(4) 15.(2) 16.(4) 17.(2)
18.(4) 19.(1) 20.(2) 21.(4) 22.(1)

Thử làm thêm các bài test khác tại mục Ngữ pháp của onthitopik.com nhé!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!