Thứ Sáu, 26 Tháng Bảy, 2024

Tổng hợp Liên từ giúp nâng điểm viết câu 54 TOPIK II

onthitopik.com cùng bạn học viết câu 54 TOPIK II 쓰기 qua bài tổng hợp các Liên từ hay dùng nhé!

Khi viết TOPIK II câu 54, Liên từ nối giữa các câu, giữa các đoạn văn vô cùng quan trọng giúp câu văn logic, mạch lạc hơn. Ở đây onthitopik sẽ tổng hợp lại các liên từ cơ bản nhất, bạn có thể đưa vào bài viết của mình giúp “ăn điểm” cao hơn nhé.

Tham khảo: 5000 Từ Vựng Tiếng Hàn Thông Dụng

Bảng 1

STTBiểu hiệnTừ khóaMinh hoạ
1나열
Liệt kê
그리고 (và)
또/또한 (hơn nữa, ngoài ra)
그뿐만 아리나 (không những thế)
그 밖에/그 외에 (ngoài ra)
1. 글쓰기 연습은 표현력을 길러 준다.
또 [=또한, 그리고] 사고력을 키워준다.
2. 글쓰기 연습은 표현력을 길러 준다.
그뿐만 아니라 사고력도 키워준다.
3. 글쓰기 연습은 표현력과 사고력을 길러 준다.
그 밖에[그 외에] 창의력 향상 등에도 효과적이다.
2순서
Trình tự
첫째 – 둘째 – 셋째 (thứ nhất, thứ 2, thứ 3 …)
먼저[우선] – 그 다음으로 – 마지막으로 (Đầu tiên, Tiếp đó, Cuối cùng là…)
1. 글을 잘 쓰기 위해서는 첫째, 독서를 많이 해야 한다. 둘째, 꾸준한 쓰기 연습이 필요하다. 셋째, …
2. 글을 쓸 때는 먼저 주제를 선정해야 한다. 그 다음으로 근거를 수집하고, 마지막으로 개요를 짜야 한다.
3대조
Đối chiếu
그러나 Tuy nhiên, nhưng
반면에/반대로 Mặt khác, Trái lại
이와 달리 Khác với điều này,
이에 반해 Trái với điều này, 
1. 글쓰기 능력은 중요하다. 그러나 글을 잘 쓰는 사람은 그리 많지 않다.
2. 설명문은 어떤 정보를 쉽고 객관적으로 전달해 독자의 이해를 돕고자 한다. 반면에 [=반대로, 이와 달리, 이에 반해] 논설문은 주관적인 의견을 논리적으로 표현해 다른 사람을 설득하고자 한다.
4공통 Tương đồng이와 마찬가지로 Giống với điều này무엇이든지 꾸준히 하면 잘할 수 있다.
이와 마찬가지로 글도 날마다 쓰면 잘 쓸 수 있다.
5원인 Nguyên nhân그래서/그러므로 Vì vậy
따라서 Do đó
그리하여 Vì thế, vậy nên
이로 인해/이 때문에 Vì (điều này) nên 
1. 글을 쓸 때 많은 학생들이 불안을 느까. 따라서[그러므로] 그 불안을 해소할 수 있는 방안이 필요하다.
2. 글을 쓸 때 많은 학생들이 불안을 느끼. 이로 인해[이 때문에, 그래서, 그리하여] 글을 쓰기 전부터 부담을 느낀다.
6결과
Kết quả
그 결과  Kết quả là
결국 Kết cục là
1. 이 책으로 매일 꾸준히 토픽 쓰기 연습을 했다. 그 결과 토픽 6급에 합격할 수 있었다.
2. 글쓰기가 어렵다고 해서 피할 수만은 없다. 결국 후회하게 될 것이다. (앞 내용이 계속되다가 끝에는)
3. 글쓰기 실력이 늘지 않는가? 결국 연습량의 부족이 문제다. (원인을 자세히 살펴보면)
7보충
Bổ sung
Tức là
말하자면 Nói cho cùng thì
다시말해 Nói tóm lại
쉽게말해 Nói đơn giản là
바꿔 말해 Nói cách khác
1. 흔히 ‘글쓰기에 비법은 없다’라고 한다. 즉[말하자면, 다시 말해, 쉽게 말해, 바꿔 말해] 글을 잘 쓰기 위해서는 많이 읽고 많이 쓰는 수뷔에 없다는 것이다.
2. 글에는 ‘일관성’이 있어야 한다. 즉[말하자면, 다시 말해, 쉽게 말해, 바꿔 말해] 하나의 주제로 문장과 문장, 문단과 문단이 서로 긴밀하게 연결되어야 한다.
8예 Ví dụ예를 들면/에를 들어 Lấy ví dụ, 
이를 테면 Ví dụ như
가령 Giả sử, nếu (đưa ra ví dụ)
글을 꼭 써야 할 때가 있다. 여를 들멘[예를 들어, 이를테면, 가령] 대학에서는 논문을 써야 졸업할 수 있고 회사에서는 보고서를 작성해야 일을 처리할 수 있다.
9전환 Chuyển đổi그런데 Tuy nhiên
한편 Mặt khác
그렇다면 Nếu vậy
1. 글쓰기를 어려워하는 유학생이 많다. 그들은 글을 쓸 때 불안을 느까고 한다. 자신이 쓴 글에 대한 타인의 평가를 걱정하기 때문이다. 그런데 불안감이 오히려 성취도를 향상시킨다는 연구 결과도 있다.
2. 이처럼 유학생들이 글쓰기를 어려워하는 이유에는 여러 가지가 있다. 한편 이 문제를 해결하는 방법은 각자 다른 것으로 나타났다.
3. 이처렴 유학생들이 글쓰기를 어려워하는 이유에는 여러 가지가 있다. 그렇다면 학생들이 글을 잘 쓰게 하려면 어떻게 해야 할까?

Bảng 2

STTBiểu hiệnTừ khóaMinh hoạ
1앞 내용 Nội dung trước đó이+N, 그+N1. 말과 글은 의사소통의 수단이라는 점에서 중요성이 크다.
  이는, 이를, 이에, 이와1. 티끌 모아 태산이라는 말이 있다. 이는 절약의 중요성을 강조한 것이다.
2. 예절은 중요하다. 이를 지키지 않으면 상대방에게 좋은 인상을 주기 어렵다.
3. 1인 가구가 늘고 있다. 노인 인구 증가가 이에 영향을 미쳤다.
4. 글쓰기 능력이 중요해지면서 이와 관련된 도서 및 강의가 인기를 끌고 있다.
2사람 Người그는, 그들은, 이들은인생에서 돈을 가장 중요하게 생각하는 사람들이 있다. 그들은 돈만 있으면 무엇이든지 다 할 수 있다고 믿는다.
3시간/상황 Thời gian이때, 그때칭찬은 아이들에게 자신감을 주기 때문에 칭찬을 자주 해 주면 좋다. 이때 결과가 아니라 과정을 칭찬하는 것이 중요하다.
4앞 내용 Nội dung trước đó이런[그런]+N
이러한[그러한]+N
(N: 방법, 문제, 경우, 사회, 의미, 사람들, 사실, 현실, 질문…)
1. 운동 부족은 흡연보다 건강에 더 나쁘지만, 이러한 사실을 아는 사람은 많지않다.
2. 지진이 나면 책상 아래 숨거나 넓은 공간으로 피해야 한다. 이런 방법을 통해 사고를 예방할 수 있다.
  이처럼, 이렇듯, 이(와) 같이각종 대책에도 불구하고 출생 인구가 급격히 줄고 있다. 이처럼 상황이 갈수록 나빠지자 정부는 신혼 부부 지원 정책을 발표했다.
5앞 내용을 가리키는 단어 누구나 살면서 실패로 인한 어려움을 겪는다. 그러나 시련이 항상 부정적인 영향을 주는 것은 아니다.

Bảng 3

 Mở rộng biểu hiện 강조, nhấn mạnh 
1특히, 무엇보다, 가장, 더욱1. 글을 쓴 후에는 주제가 분명히 드러나는지 확인해야 한다. 특히 중심 문장이 주제를 명확하게 표현하고 있는지 살펴봐야 한다.
2. 주제가 잘 드러나 있는지 확인하는 것이 가장[무엇보다도] 증요하다.
3. 최근 글쓰기 능력이 더욱 중요해지고 있다.
2(단지) -이/가 아니라~좋은 글이란 단지 표현만 풍부한 글이 아니라 주제가 명확한 글이다.
3바로그렇다면 좋은 글의 요건은 무엇일까? 바로 주제의 명확성과 표현의 적절성이다.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!