Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024

Hướng dẫn viết đoạn văn câu 54 TOPIK II cấp tốc, viết mở bài kết bài

onthitopik.com sẽ cùng bạn luyện viết câu 54 qua từng đoạn văn ngắn, đặc biệt là lưu ý khi viết mở bài, thân bài hay kết bài nhé.

Khi viết câu 54 TOPIK II, thường bạn sẽ phải xử lí 3 câu hỏi đề bài gợi ý. Nói nôm na là bài văn của bạn phải trả lời được 3 câu hỏi đó.

onthitopik.com sẽ cùng bạn tìm hiểu Cách viết một đoạn văn, cách viết mở bài, cách viết kết bài cho câu 54 TOPIK II 쓰기 nhé.

I. Viết mở bài câu 54 TOPIK II – 도입

ㆍ글의 첫 단락: 도입 + 과제1에 대한 내용 전개
Mở bài là đoạn đầu tiên của một bài văn: bao gồm Giới thiệu + triển khai nội dung câu hỏi số 1
ㆍ 글을 시작할 때 도입문장은 주제와 관련된 화제로 써야 합니다. 이때 도입은 1~2문장으로 쓰고 단락의 나머지 부분에는 주어진 과제에 대한 생각을 충분히 쓰는 것이 좋습니다.
Khi bắt đầu bài văn, câu mở bài phải viết chủ đề liên quan đến đề bài. Lúc này phần giới thiệu nên viết 1-2 câu và phần còn lại của đoạn văn thì viết đầy đủ suy nghĩ về câu hỏi được đưa ra.

Khi viết mở bài thì:

Không nênNên
도입 문장이 과제와 관련이 없음주제와 관련된 속담, 경구 등을 인용함
Viết mở bài không liên quan đến đề bàiDẫn bằng các câu tục ngữ, châm ngôn liên quan đến chủ đề
도입 문장을 개인적인 경험으로 시작함주제와 관련된 사건, 현상 등을 씀
Bắt đầu mở bài bằng trải nghiệm cá nhânViết những sự kiện, hiện tượng liên quan đến chủ đề
도입 문장을 문제 속 지문과 똑같이 씀중요하게 쓰이는 단어의 뜻을 씀
Không liên quan trực tiếp đến chủ đềViết nghĩa từ vựng quan trọng

Các biểu hiện thường dùng ở mở bài câu 54 TOPIK II

STTBiểu hiệnMẫu câuNghĩaVí dụ
1현상 Hiện tượng최근 [요즈음] … -고  있다.Dạo này, … đang …오늘날에는 과거에 비해 나눔올 실천하는 사람들 크게 줄어들고 있다.
갈수록 나눔을 실천하는 사람들 줄어들고 있다.
현대 사회에서는/오늘날에는  … -고  있다.Xã hội hiện đại/Ngày nay thì … đang …
(으)ㄹ수록/(으)면서/(으)ㅁ에 따라 … -고  있다.càng ngày càng …/theo như việc nào đó thì … đang …
2일반 사실 Sự thật thông thường일반적으로 (N은/는) … -(으)로 알려져 있다.Thông thường N được biết đến là …일반적으로 `기부는 돈이나 물품을 어려운 사람에게 나누어주는 활동으로 알려져 있지만 재능도 기부의 대상이 될 수 있다.
예로부터 N은/는 … -아/어 왔다.Từ xưa đến nay, N ….예로부터 사람들은 나눔의 중요성을 강조해 왔다
사람은 누구나 … -기 마련이다Con người ta bất kì ai đương nhiên là cũng …사람은 누구나 다른 사람과 도움을 주고 받으며 살아가게 된다
사람은 누구나 … -고 싶어 한다 (-기를 원한다)Con người ta bất kì ai cũng muốn …
사람은 누구나 … -게 된다Con người ta bất kì ai cũng …
누구나 (한번쯤) … -(으)ㄴ 경험이 있을 것이다Có lẽ bất kì ai cũng đã từng (một lần) … 누구나 살면서 한번쯤 나눔을 통해 다른 사람을 도외준 경험이 있을 것이다
3정의 Định nghĩaN(이)란/N은는 … -(이)다/-을를 말한다N là …나눔이란 자신의 재산이나 재능을 나누어서 다른 사람을 도와주는 것이라고 정의할 수 있다
N(이)란/N은는 … -(이)라고 정의할 수 있다Có thể định nghĩa N là …
4인용 Dẫn dụngA다는/V는다는/N(이)라는 + … 말[속담]이 있다.Có câu nói [tục ngữ ] rằng là …ㆍ ‘콩 한쪽도 나누어 먹는다’라는 말이 있다

II. Viết kết bài câu 54 TOPIK II – 마무리

ㆍ글의 마지막 단락: 마지막 과제에 대한 내용 (+ 마무리 문장)
Đoạn kết bài: Nội dung câu hỏi cuối cùng (+ câu kết bài)
ㆍ일반적인 글과는 달리 토픽 54번에서는 마무리 문장이 반드시 필요한 것은 아닙니다. 마지막 단락에서도 주어진 과제를 충실하게 수행하는 것이 좋습니다.
Không giống như các bài viết thông thường, câu 54 không nhất thiết phải có câu kết thúc. Ở đoạn cuối cùng cũng nên viết tập trung vào câu hỏi được đưa ra.
ㆍ마무리 문장을 쓴다면 첫 단락에서 쓴 내용과 주제를 고려해서 1문장 정도로 짧게 쓰십시오.
Nếu bạn viết câu kết bài, hãy xem xét nội dung và chủ đề đã viết trong đoạn đầu tiên và viết khoảng 1 câu ngắn.
Nên viết kết bài như sau
ㆍ마지막 과제 수행 + 전망
Triển khai câu hỏi cuối + Triển vọng
ㆍ마지막 과제 수행 + 내용 요약
Triển khai câu hỏi cuối + Tóm tắt nội dung
ㆍ마지막 과제 수행 + 중심 내용 재확인
Triển khai câu hỏi cuối + Xác nhận lại nội dung trọng tâm

Các biểu hiện thường dùng ở kết bài

1전망 Triển vọng… -(으)면 앞으로 … -(으)ㄹ 것이다.Nếu … thì sau này sẽ …
2요약 및 재확인
Tóm tắt và Xác nhận lại
지금까지 살펴본 바와 같이 … -다는 점에서 …Như đã thấy thì … ở điểm rằng là… thì …
이처럼 [이렇듯, 이 같이] … -(으)ㄹ 통해 -아/어야 할 것이다.Như vậy, thông qua … thì sẽ phải …

III. Viết đoạn văn (trả lời câu hỏi) câu 54 TOPIK II – 한 단락 쓰기

*한 단락에는 한가지 생각만을 써야 합니다. 하나의 생각을 중심 문장과 도움 문장으로 구체화하면 됩니다. 중심 문장은 주로 단락의 앞 부분에 쓰는 것이 좋습니다.
*Trong một đoạn văn, chỉ cần viết một suy nghĩ. Chỉ cần cụ thể hóa một suy nghĩ thành một câu trung tâm và câu bổ trợ là được. Tốt nhất là nên viết câu trung tâm ở phần trước của đoạn.
*도움 문장을 통해 중심 생각을 더 자세히 설명해 주어야 읽는 사람도 쉽게 이해할 수 있습니다.
*Phải giải thích chi tiết hơn về suy nghĩ trọng tâm thông qua câu bổ trợ thì người đọc mới có thể dễ dàng hiểu được.

단락 = 중심 문장 (과제에 대한 중심 생각) + 도움 문장 (중심 생각에 대한 보충 설명) Một đoạn văn = Câu trọng tâm (suy nghĩ trọng tâm của bài) + câu bổ trợ (giải thích bổ sung về suy nghĩ trọng tâm)

Ví dụ:

과제: 환경오염의 원인은 무엇인가?
환경오염 문제는 어제오늘만의 일이 아니다. 그러나 날이 갈수록 그 문제가 더욱 심각해지고 있다 (nêu vấn đề). 그 이유로는 일회용품 사용이 증가한 것을 들 수 있다 (câu trọng tâm 1). 이는 인간이 환경보호보다는 편리함만 추구했기 때문이다(câu bổ trợ 1a). 생활속에서 편리하게 사용하는 비닐봉지, 일회용 컵 등은 음식물과는 달리 시간이 지나도 잘 썩지 않는다(câu bổ trợ 1b). 그래서 많은 양이 쌓이게 되어 환경을 오염시키는 것이다(câu bổ trợ 1c). 또한 급격한 산업화, 도시화 때문이다 (câu trọng tâm 2). 예를 들어 산업 시설 및 주거 단지가 만들어지면서 수많은 숲이 사라지고 생활 쓰레기와 산업 폐수가 바다를 오염시켰다(câu bổ trợ 2a). 즉 개발이 환경 오염을 심화시키고 있는 것이다(câu bổ trợ 2b).
Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường là gì? Vấn đề ô nhiễm môi trường không chỉ là vấn đề của hôm qua hôm nay. Vấn đề đó đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lý do có thể kể đến là việc sử dụng đồ dùng một lần tăng lên. Điều này là do con người chỉ theo đuổi sự tiện lợi hơn là bảo vệ môi trường. Khác với thực phẩm, túi ni lông và cốc dùng một lần được sử dụng một cách tiện lợi trong cuộc sống lại không dễ phân hủy cả khi thời gian trôi qua. Vì vậy, một lượng lớn bị tích tụ gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra còn do sự công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng. Ví dụ các khu công nghiệp và khu dân cư được hình thành, nhiều khu rừng đã biến mất, rác thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp đã làm ô nhiễm biển. Nói cách khác, phát triển đang làm ô nhiễm môi trường trầm trọng hơn.

Phân tích vấn đề: 환경오염 문제가 더욱 심해지고 있다. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

왜? Tại sao????

중심 문장 1: 일회용품 사용이 증가했다
도움 문장
* 강조 Nhấn mạnh: 환경보호보다는
* 이유 Lí do: 인간이 편리함만 추구했기 때문이다
* 비교 So sánh: 일회용 컵은 음식물과는 달리 시간이 지나도 잘 썩지 않는다
중심 문장 2: 급격한 산업화, 도시화 때문이다.
도움 문장
* 예 Ví dụ: 예를 들어 산업 시설이 만들어지면서 수많은 숲이 사라졌다.
* 보충 Bổ sung: 즉 개발이 환경 오염을 심화시키고 있는 것이다.
* 가정 Giả định: 무분별한 개발을 막는다면 환경을 살릴 수 있을 것이다.
Cách dẫn nối: Nêu hiện trạng (-고 있다) => Nêu Lí do 1 (그 이유로는 ,,, 한 것을 들 수 있다) => Giải thích lí do 1 (이는 … 했기 때문이다) => Kể thêm căn cứ dẫn đến vấn đề => Nêu lí do 2 (또한 … 때문이다) => Đưa dẫn chứng (예를 들어) => Kết luận (즉 … 는 것이다)

도움 문장 쓰기 Viết câu bổ trợ

Xoay quanh câu trọng tâm thì triển khai các ý sau:

– 그 이유는 무엇인가?
– 이런 상황이 계속된다면 어떤 일이 생기는가?
– 이것을 잘 보여주는 예가 있는가?
– 좀 더 자세히 말하면?
– 다른 것과 비교하면?
– Lý do là gì?
– Nếu hiện trạng này cứ tiếp diễn thì chuyện gì sẽ xảy ra?
– Có ví dụ nào cho thấy rõ điều này không?
– Nếu nói cụ thể hơn thì sao?
– Nếu so sánh với những cái khác?

Tham khảo: Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thông Dụng Trình Độ Cao Cấp Luyện Thi Topik

STTBiểu hiệnMẫu câuVí dụ
1이유
– Lí do
(그 이유는/왜냐하면) *-기 때믄이다
-았/었기 때문이다
다양한 경험은 중요하다.
많이 보고 듣고 느낌으로써
생각의 폭을 넓힐 수 있
때문이다.
2가정
– Giả định
(만약/만일)
A다면
Vㄴ/는다면
N(이)라면
*-(으)ㄹ 수 있다
-(으)ㄹ 것이다
-기(가) 쉽다
-기(가) 어렵다
-기(가) 쉽지 않다
*해외여행을 하면 다양한
문화를 직접 경험할 수 있을
것이다.

3반대 상황
가정 – Giả định
tình huống ngược lại
(만약/만일)
A지 않다면[지 않으면]
V지 않는다면
N이/가 아니라면
*-(으)ㄹ 수 있다
-(으)ㄹ 것이다
-기(가) 쉽다
-기(가) 어렵다
-기(가) 쉽지 않다
*도전하지 않으면 새로운
경혐을 해보기가 어렵다.
*도전하지 않으면 새로운
경혐을 해보기가 어려울
것이다.
4예 Ví dụ그 예로
가령, 예를 들면, 이를테면
*-을/를 들 수 있다
-은/는 이를 잘 보여준다
현대 사회에서는 다양한 경험을
가진 인재를 선호한다.
기업이 지원서에 활동과 경력
사항을 반드시 쓰도록 하는 것은 이를 잘 보여준다.
*…. -은/는 대표적인 사례이다
*….-는 경우를 쉽계 볼 수 있다
5보충
Bổ sung
즉, 다시 말해, 말하자면*-은/는 것이다다양한 경험은 정신적 성숙에
영향을 미친다. 즉, 다양한 경험이
자기 자신과 세상에 대한 이해의
폭을 넓혀주는 것이다.
6강조
Nhấn mạnh
(단순히, 단지) N이/가 아니라 
-보다는 / -기보다는 
– 특히
– (N은/는) N와/과(는) 달리
*-(이)다
-ㄴ/는다
*공부만 하는 것보다는 경험을
많이 해보는 것이 중요하다.
*진로가 고민될 때는 단순히 경험을 해보는 게 중요한 것이 아니라
그 경험을 통해 자신의 적성을 찾는 것이 중요하다.

Các bài mẫu tham khảo

Bài mẫu số 1) 과제: 창의적인 사고는 왜 필요한가?

창의적인 사고 현대 사회에서 필수적으로 요구된다.

세계화로 인해 경쟁이 더욱 치열해지고, 과거와 달리 지식 산업이 크게 발달했기 때문이다.
지식 산업사회에서는 지식과 정보가 경쟁력이 된다. 그래서 기업의 경우에는 창의적인 사고를 통해 새로운 제품을 만들지 못하면 소비자들을 만족시키지 못해 시장에서 살아남기 어렵다.

또한 창의적인 사고 어떤 문제를 효과적으로 해결하는 데에도 도움이 된다. 창의적인 사고 다양하고 새로운 관점에서 문제에 접근할 수 있도록 하기 때문이다.
N là yêu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại.
Là bởi vì … mà … ngày càng trở nên …, so với quá khứ thì … đang … Ở xã hội tri thức công nghiệp thì … trở thành năng lực cạnh tranh. Vì thế nên, nếu không thể … thông qua N thì không thể … và việc … sẽ khó khăn.
Hơn nữa, N cũng giúp ích cho việc … Là bởi vì N có thể …
Tham khảo cấu trúc theo phần bôi đỏ

Bài mẫu số 2) 과제 : 뛰어난 연설가의 조건은 무엇인가?

뛰어난 연설가의 조건으로는 크게 두 가지를 들 수 있다.

첫째, 연설가 사람들의 관심과 호기심을 불러일으켜야 한다. 공감대를 만들어 내거나 사람들의 호응을 얻지 못하면 아무리 주제가 좋아도 그 발표는 지루할 수밖에 없다.

둘째, 연설가 솔직하고 자신 있는 태도로 말해야 한다. 청중들은 연설 내용뿐만 아니라 연설가의 태도에서도 신뢰감을 느끼기 때문이다.
Điều kiện của N có thể kể đến 2 điều sau.
Thứ nhất, N phải …Nếu không thể … thì dù có … cũng không thể …
Thứ hai, N phải … Là bởi vì ….

Bài mẫu số 3) 과제: 인공 지능(AI) 로봇이 발달하면 좋은 점은 무엇인가?

최근 인공 지능 로봇 사회적으로 큰 관심을 불러일으키고 있다. 이러한 기술의 발달에는 여러 가지 장점이 있다.

먼저 일의 효율성이 높아질 수 있다. 인공 지능 로봇 신속성과 정확성의 측면에서 인간보다 더 뛰어나기 때문이다. 그래서 인공 지능 로봇 단순 작업을 하게 되면, 인간 단순 노동에서 벗어나서 인간만이 할 수 있는 일에 집중할 수 있게 된다.

또한 생활이 더욱 편리해질 것이다. 가령 자동차가 스스로 운전할 수 있게 되면 우리는 피곤할 때 운전을 하는 대신 잠을 잘 수도 있다.
Gần đây, N đang thu hút sự quan tâm của xã hội. Và ở điểm… thì nó cũng có nhiều điểm mạnh.
Đầu tiên là có thể … Là bởi vì ở khía cạnh … thì …. Vì thế nên, nếu …. thì sẽ có thể …
Ngoài ra, … sẽ trở nên … hơn. Giả sử nếu như có thể … thì cũng có thể ….

Bài mẫu số 4) 과제 : 현대인들이 이웃에게 무관심해지는 원인은 무엇인가?

현대인들은 다른 사람에게 그리 관심을 가지지 않는 경향이 있다.

이러한 무관심의 원인으로는 먼저 가인주의의 심화를 들수 있다. 공동의 가치보다는 개민의 성공을 중요하게 생각하면서 다른 사람의 일에 큰 관심을 갖지 않게 된 것이다.

또한 많은 사람들이 타인에 대한 믿음을 잃었기 때문이다. 이는 갈수록 자신의 목적을 이루기 위한 수단으로 사람을 대하는 사람들이 많아진 탓이다.
Người hiện đại thì có khuynh hướng …
Nguyên nhân của N như này đầu tiên có thể kể đến là … So với … thì ….
Ngoài ra là vì … Điều này là do…

Tham khảo: Sách – Cẩm Nang Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn TOPIK II (CD)

Cụ thể các dạng bài viết câu 54 TOPIK II bạn xem trên onthitopik.com mục Câu 54 쓰기 nha!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!