Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024
Array

11 dạng mẫu viết câu 54 TOPIK II 쓰기 trúng tủ

onthitopik.com sẽ cùng bạn tìm hiểu và tóm lược lại 11 dạng mẫu viết câu 54 TOPIK II 쓰기 trúng tủ nhé!

Viết câu 54 luôn là nỗi lo của nhiều thí sinh ôn thi TOPIK. Tuy nhiên, đây là dạng bài lặp lại nên nếu luyện nhuần nhuyễn những dạng bài hay thi ở câu 54 TOPIK II thì bạn lại thấy không hề phức tạp đâu nhé.

Trước khi bắt đầu học bài này thì các bạn hãy xem lại các nội dung như sau để đạt hiệu quả hơn.

* Dạng bài hay thi ở câu 54

* Cấu trúc viết thường dùng câu 54

* Liên từ khi viết câu 54

Và bây giờ cùng tìm hiểu 11 dạng mẫu viết câu 54 TOPIK II 쓰기 trúng tủ được onthitopik.com tổng hợp từ sách tham khảo TOPIK 쓰기의 모든 것 nhé!

1. DẠNG BÀI 필요성 – TÍNH CẦN THIẾT

Khi viết về tính cần thiết của N, hãy nghĩ về điều gì trở nên tốt hơn và tiện lợi hơn nếu có N. Và sẽ có ích nếu chúng ta nghĩ về những hiệu quả của N mang lại.

Chú ý không được viết như sau:
N을를 필요하다
필수적인 요구되다
필요해야 하다
Mà hãy viết là 
N이/가 필요하다
N이/가 필수적으로 요구되다
N의 필요성이 크다고 할 수 있다
Dạng bài 필요성 – Bài mẫu số 1
과제: 글쓰기 능력은 왜 필요한가?
말과 글은 다르다. 우리가 쌓은 지식들을 체계적으로 정리하고 알려야 할 때보다는이 효과적이다. 그래서 글쓰기 능력이 필요하다. 지금까지 인류가 축적해 온 지식들은 대부분 글을 통해 전해 내려왔다. 현대에 와서도 지식을 전달하는 방법으로서의 글쓰기는 여전히 유용하다. 또한 자신의 생각을 널리 알리고 상대방을 설득하기 위해서 글쓰기 능력이 필요할 때가 있다. 즉, 자신의 의사를 표현할 때 직접 만나서 말로 하는 것이 좋을 때도 있지만 글을 써서 전하는 것이 효과적일 때도 있다. 말보다는 편지가 사람의 마음을 움직일 수 있고 백 마디 칭찬의 말보다는 한 장의 추천서가 힘을 발휘할 때가 있다.
Tham khảo bài dịch:
…(으)ㄹ 때 N보다는 N이/가 효과적이다.
그래서 N이/가 필요하다.
Khi … thì N’ hiệu quả hơn là N.
Vì thế nên, N’ là cần thiết.
N(으)로서의 N은/는 여전히 유용하다.N vẫn hữu dụng với tư cách là …
또한 … -기 위해서 N이/가 필요할 때가 있다.Hơn nữa, để … thì cũng cần …
즉, …(으)ㄹ 때 … V는 것이 좋을 때도 있지만 … V’는 것이 효과적일 때도 있다.Tức là, cũng có những lúc V thì tốt nhưng V’ cũng có lúc hiệu quả.
N보다는 … N’이/가 힘을 발휘할 때가 있다.So với N thì cũng có lúc N’ phát huy sức mạnh
Dạng bài 필요성 – Bài mẫu số 2
과제: 토론은 왜 필요한가?
어느 사회에나 의견이 다른 사람들이 있는데 토론 의견을 모으는 가장 합리적인 방법 중의 하나이다. 전체 사회에 영향을 미치는 문제에서부터 작은 공동체의 문제에 이르기까지 서로 의견이 다르다면 누구나 토론을 할 필요가 있다. 토론을 통해 우리는 서로의 의견을 듣고 차이를 확인함으로써 더 나은 방법을 찾을 수 있다.
또한 토론 합리적으로 결정하기 위한 공평한 방법이라는 점에서도 반드시 필요하다. 토론을 하면 한 사람이 일방적으로 결정을 내리는 일을 막을 수 있고 어느 한쪽이 불만을 가지지 않도록 할 수 있다. 토론을 통해 충분한 소통을 한 후에는 그 결과를 받아들여야 하기 때문이다. 또한 토론을 준비하고 진행하는 과정 속에서 자신의 주장에 대한 논리를 검토하고 보완할 수 있게 된다. 이러한 점에서 토론 반드시 필요하다고 할 수 있다.
Tham khảo bài dịch:
어느 사회에나 N은/는 … 가장 합리적인 방법 중의 하나이다.Ở xã hội nào thì N cũng là một trong những cách hợp lí nhất…
…는 문제에서부터 …의 문제에 이르기까지 누구나 …을 할 필요가 있다.Từ vấn đề … đến vấn đề … thì ai cũng cần …
N을 통해 …을 수 있다. Thông qua N … có thể ….
또한 N은/는 …이라는 점에서도 반드시 필요하다.Hơn nữa, N nhất định cần thiết ở điểm rằng là …
N을 하면 …을 막을 수 있고 …지 않도록 할 수 있다.Nếu N thì có thể ngăn chặn … và có thể khiến không ….
이러한 점에서 N은 반드시 필요하다고 할 수 있다.Ở điểm này thì có thể nói rằng là N rất cần thiết.
Dạng bài 필요성 – Bài mẫu số 3
과제: 사회 참여 활동은 왜 필요한가?
사회 참여 활동은 우리 사회에 꼭 필요한 일 중의 하나이다. 정치, 사회 문제에 관심을 갖고 참여함으로써 공동체의 문제가 개선될 수 있기 때문이다. 만일 사회 참여 활동을 하지 않으면 시민들의 의견이 정책에 반영되기 어려워질 수 있다. 그러나 시민들이 사회 활동에 적극적으로 참여해 의견을 내 문제 해결을 위한 정책 및 제도가 보다 쉽게 마련될 수 있다. 따라서 공동체의 발전을 위해서는 사회 문제에 관심을 가지고 참여할 필요가 있다.
Tham khảo bài dịch:
N은/는 우리 사회에 꼭 필요한 일 중의 하나이다. … 기 때문이다.N là một trong những việc rất quan trọng trong xã hội của chúng ta. Là bởi vì …
만일 …을 하지 않으면 …기 어려워질 수 있다.Giả sử nếu như không … thì khó có thể …
그러나 …-(으)면 …보다 쉽게 …을 수 있다.Tuy nhiên, nếu … thì có thể … một cách dễ dàng hơn.
따라서 …을 위해서는 …할 필요가 있다.Do đó, để … thì cần …

2. DẠNG BÀI 중요성 – TẦM QUAN TRỌNG

Hãy thử nghĩ xem N có ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta, ý nghĩa hay giá trị của nó.

Biểu hiện viết ‘Tầm quan trọng

A다는
Vㄴ/는다는
N(이)라는 
점에서중요하다.
그 중요성이 아주 크다.
그 중요성이 아주 크다고 할 수 있다.
Dạng bài 중요성 – Bài mẫu số 1
과제: 글쓰기 교육은 왜 중요한가?
예로부터 학교에서는 글쓰기 교육을 중요하게 생각해 왔다. 생각하는 힘을 기르는 데 도움을 주기 때문이다. 한 편의 글 완성하려면 다양한 방식으로 생각해야 하며, 그 생각을 주제에 맞게 정리하고 조직할 수 있어야 한다. 그래서 사고력과 논리력을 기르려면 글쓰기를 해야 하는 것이다. 또한 글쓰기 교육 문장을 정확하게 쓰고 표현을 풍부하게 할 수 있도록 도와준다. 바른 문장을 쓰기 위해서는 문장 규칙을 알아야 하며 효과적인 표현을 위해서는 다양한 표현 방식을 이해해야 한다. 글쓰기 교육에서는 이런 능력을 갖출 수 있도록 해 주기 때문에 중요성이 크다고 할 수 있다.
Tham khảo bài dịch:
예로부터 …을 중요하게 생각해 왔다. ….는 데 도움을 주기 때문이다. Từ xưa đến nay, chúng ta thường coi trọng việc … Là bởi vì … giúp ích cho việc …
…(으)려면 …를 해야 하는 것이다.Nếu muốn … thì phải ….
또한 N은/는 …할 수 있도록 도와준다.Hơn nữa, … giúp có thể ….
V기 위해서는 …아/어야 하며 …을 위해서는 …아/해야 한다Để … thì phải … và để … thì phải …
…을 수 있도록 해 주기 때문에 중요성이 크다고 할 수 있다.Vì … giúp có thể … nên có thể nói rằng nó rất quan trọng.
Dạng bài 중요성 – Bài mẫu số 2
과제: 인간관계는 왜 중요한가?
인간은 사회적인 존재로 누구나 다른 사람들과 교류하며 살아가게 된다. 그래서 원만한 인간관계를 맺는 것이 중요하다. 예를 들면 직장에서 동료들과 원만한 관계를 맺지 못하면 스트레스를 받게 되고 일하기가 힘들어질 수 있다. 이에 반해 다른 사람들과의 관계가 원만하면 서로 도움을 주고받을 수 있으므로도 잘 되고 자기 발전에도 도움이 된다. 이렇듯 인간관계 우리 생활에 미치는 영향이 크다는 점에서 아주 중요하다.
Tham khảo bài dịch:
인간은 사회적인 존재로 누구나 다른 사람들과 교류하며 살아가게 된다. 그래서 …는 것이 중요하다.Con người là sự tồn tại mang tính xã hội nên bất cứ ai cũng giao lưu với người khác và sống. Vì thế nên việc …. là quan trọng.
예를 들면 …지 못하면 …게 되고 …기가 힘들어질 수 있다.Ví dụ nếu không thể … thì sẽ …. Và khó có thể ….
이에 반해 …하면 …을 수 있으므로 N도 잘 되고  N’에도 도움이 된다.Trái lại, nếu … thì có thể …. nên N cũng tốt và giúp ích cả cho N’ nữa.
이렇듯 N은/는 …에 미치는 영향이 크다는 점에서 아주 중요하다.Như vậy, N rất là quan trọng ở điểm rằng (nó) ảnh hưởng đến …
Dạng bài 중요성 – Bài mẫu số 3
과제: 꿈을 가지는 일은 왜 중요한가?
꿈을 가지는 일 우리에게 중요한 일이 될 수 있다. 꿈은 현실의 어려움을 견딜 수 있게 해주기 때문이다. 꿈이 있는 사람은 자신의 미래를 긍정적으로 바라본다. 그래서 실패와 좌절을 겪더라도 포기하지 않고 다시 도전할 힘을 얻게 된다. 설사 이루기 어려운 꿈일지라도 인생을 살아가는 원동력 될 수 있다는 점에서 그 중요성이 크다.
Tham khảo bài dịch:
N은/는 우리에게 중요한 일이 될 수 있다. …을 수 있게 해주기 때문이다.N có thể là việc rất quan trọng với chúng ta. Là bởi vì nó giúp có thể …
그래서 …더라도 …지 않고 N을/를 얻게 된다.Vì thế nên, dù … thì cũng không … và sẽ nhận được ….
N은/는 …이/가 될 수 있다는 점에서 그 중요성이 크다.Ở điểm N có thể trở thành … thì nó rất quan trọng.

3. DẠNG BÀI 역할 – VAI TRÒ

Hãy thử nghĩ xem N đang giúp ích gì cho cuộc sống và xã hội của chúng ta. Đặc biệt, hãy nghĩ cụ thể về ảnh hưởng và vai trò xã hội của N.

Biểu hiện 역할

역할이 +있다크다중요하다달라지다
역할 +하다맡다다하다담당하다분담하다수행하다
Dạng bài 역할 – Bài mẫu số 1
과제: 작가의 역할은 무엇인가?
작가 글로써 말을 하는 사람이다. 어떤 글을 쓰는지 어떤 성향을 지는지에 따라 그 역할은 조금씩 다를 수 있지만 대체로 작가 다음과 같은 역할을 한다고 할 수 있다. 첫째 작가 사람들이 새로운 시선으로 주변을 볼 수 있게 도와준다. 새로운 관점으로 세상을 바라보고 그것을 글로 표현하는 것이 바로 작가이기 때문이다. 사람들은 그러한 작가의 글을 읽고 똑같은 일상 속에서도 새로운 것을 발견하고 느낄 수 있게 된다. 둘째 작가 사람들이 바른 언어를 사용할 수 있도록 돕는다. 작가 근본적으로 언어를 다루는 사람으로 그 나라의 말을 정확하고 풍부하게 사용한다. 그래서 사람들의 언어 사용에 영향을 미치게 된다.
Tham khảo bài dịch:
N은/는 ….이다. N에 따라 그 역할은 조금씩 다를 수 있지만 대체로 N은/는 다음과 같은 역할을 한다고 할 수 있다.N là… Tùy theo … mà vai trò đó có thể khác nhau một chút nhưng nhìn chung N có một số vai trò như sau.
첫째 N은/는 …을 수 있게 도와준다.Đầu tiên, N giúp có thể ….
…는 것이 바로 N이기 때문이다.Là bởi vì … chính là …
둘째, N은/는 …을 수 있도록 돕는다.Thứ hai, N giúp để có thể ….
그래서 N에 영향을 미치게 된다.Vì thế … ảnh hưởng đến N.
Dạng bài 역할 – Bài mẫu số 2
과제: 신문의 역할은 무엇인가?
수많은 사건과 갈등이 존재하는 현대 사회에서는 신문의 역할이 아주 중요하다. 신문 사람들의 의견을 모으고 이끌어가는 역할을 하기 때문이다. 기자들이 신문을 통해 사람들의 의견을 전달하고 전문가들도 신문에 글을 실어서 자신의 목소리를 낸다. 이렇게 해서 어떤 문제가 사회적 관심을 끌도록 한다. 이뿐만 아니라 신문 잘못된 일올 찾아 보도하고 비판하는 역할도 한다. 사회가 도덕적으로 부패되지 않도록 감사하는 것이다.
Tham khảo bài dịch:
…는 현대 사회에서는 N의 역할이 아주 중요하다. Ở xã hội hiện đại, nơi mà …., thì vai trò của N rất quan trọng.
N은/는 …는 역할을 하기 때문이다.Là bởi vì N có vai trò …
N을 통해 ….하고 N’도 … 한다.Thông qua N thì …. Và cũng …
이뿐만 아니라 N은/는 …는 역할도 한다. Bên cạnh đó, N cũng có vai trò …
…지 않도록 … 는 것이다.Để không …. Thì ….
Dạng bài 역할 – Bài mẫu số 3
과제: 부모의 역할은 무엇인가?
일반적으로 부모의 역할은 다음과 같다. 부모 자녀의 정서 발달을 돕는 역할을 한다. 특히 어렸을 때 부모와의 관계 아이의 정서 발달에 큰 영향을 미친다. 따라서 부모 어떤 상황에서라도 변함없이 아이를 사랑한다는 것을 아이가 느낄 수 있도록 해 줘야 한다. 또한 부모 아이가 올바른 가치관을 가지고 자랄 수 있도록 돕는 역할을 한다. 이때 부모의 가치관 아이에게 끼치는 영향이 아주 크기 때문에 부모 항상 모범이 되는 말과 행동을 할 수 있도록 해야 한다.
Tham khảo bài dịch:
일반적으로 N의 역할은 다음과 같다. Về cơ bản, vai trò của N như sau
N은/는 N’을/를 돕는 역할을 한다.N có vai trò giúp đỡ N’
특히 N은/는 N’에 큰 영향을 미친다.Đặc biệt, N ảnh hưởng lớn đến N’
따라서 N은/는 어떤 상황에서라도 …도록 아/어야 한다.Do đó, dù ở trong hoàn cảnh nào thì N cũng phải … để …
또한 N은/는 …할 수 있도록 돕는 역할을 한다.Hơn nữa, N có vai trò giúp ích để có thể …
이때 N이/가 N’에게 끼치는 영향이 아주 크기 때문에 …할 수 있도록 해야 한다.Khi này, vì ảnh hưởng của N đến N’ là rất lớn nên phải … để có thể …

4. DẠNG BÀI 조건 – ĐIỀU KIỆN

Hãy thử suy nghĩ về điều kiện của N theo điều kiện hiển nhiên và điều kiện thực tế. Sẽ hữu ích nếu bạn xem xét thực tế xã hội và nghĩ về cái mà N nhất định phải có.

Biểu hiện 조건

조건있다많다나쁘다불리하다필요하다까다롭다
조건찾다갖추다따지다구비하다고려하다제시하다
Dạng bài 조건 – Bài mẫu số 1
과제: 좋은 글이 갖추어야 할 조건은 무엇인가?
사람마다 생각하는 좋은 글의 조건은 다르지만 대체로 세 가지로 정리해 볼 수 있다. 첫째, 주제가 명확해야 한다. 아무리 주제가 좋아도 글쓴이가 말하고자 하는 내용이 글에서 쉽게 드러나지 않는다면 좋은 글이라고 하기 어렵다. 둘째, 내용이 새로워야 한다. 기존의 내용을 반복하는 것이 아니라 글쓴이의 새로운 관점과 해석이 있어야 독자의 관심을 끌 수 있다. 셋째, 문장이 쉽고 정확해야 한다. 문장이 너무 길고 복잡하면 틀리기 쉽고 독자들 글을 이해하기 어렵다.
Tham khảo bài dịch:

Dạng bài 조건 – Bài mẫu số 2
과제: 직업을 선택할 때 고려해야 할 조건은 무엇인가?
따라서 직업을 잘 선택하기 위해서는 첫째 적성을 생각해야 한다. 무엇을 좋아하고 잘하는지에 대해 고려하고 이 두 가지가 다를 때는 무엇을 우선시할지 결정해야 하는 것이다. 둘째, 그 직업의 전망 고려해야 한다. 가령 회계사, 약사와 같은 직업 인공 지능 기술의 발달 미래에는 사라질지도 모른다. 셋째, 보수도 중요하다. 적절한 보수가 없으면 일에 대한 의욕 떨어지고 불만이 쌓이게 된다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 조건 – Bài mẫu số 3
과제: 성공적인 유학 생활의 조건은 무엇인가?
성공적인 유학 생활의 조건으로는 두 가지를 들 수 있다. 첫째, 체력이 필요하다. 유학 생활을 하다보면 밥을 거를 때가 많 바빠서 운동 소홀히 하기 쉽다. 그래서 체력이 약해질 수 있다. 그러나 공부도 체력이 뒷받침되지 않으면 할 수 없으므로 체력이 무엇보다도 중요하다. 둘째, 목표가 뚜렸해야 한다. 낮선 곳에서 긴 시간을 보내야 하는 유학 생활은 외롭고 힘들다. 이때 목표가 있으면 동기 분명하기 때문에 어려움을 극복할 수 있다.
Tham khảo bài dịch:

5. DẠNG BÀI 원인/이유 – NGUYÊN NHÂN/LÍ DO

Hãy nghĩ về nguyên nhân của N trên phương diện cá nhân và xã hội. Đặc biệt ở cấp độ xã hội, nếu nghĩ một cách cụ thể về bối cảnh xã hội và thực tế xã hội liên quan đến vấn đề này thì sẽ có ích.

Biểu hiện 원인

원인있다되다
원인찾다밝히다분석하다살펴보다
-을/를 원인으로들다꼽다손꼽다
-이/가 원인으로꼽히다손꼽히다
Dạng bài 원인/이유 – Bài mẫu số 1
과제: 글쓰기를 어려워하는 사람이 많은 이유는 무엇인가?
글쓰기를 어려워하는 사람이 많은 이유로는 두 가지를 들 수 있다. 첫째, 인터넷 및 945의 발달로 간편한 소통 방식에 익숙해졌기 때문이다. 평소 메신저를 통해 짧고 간단한 문장으로만 대화를 나누다가 갑자기 완성도 높은 긴 글을 쓰려면 부담을 느낄 수밖에 없다. 일상적인 말과 달리 글에는 풍부한 어휘와 표현, 논리적인 사고가 필요하기 때문이다. 둘째, 독서가 부족해진 것에도 원인이 있다. 글을 쓸 때 필요한 표현력과 사고력은 꾸준한 독서를 통해 를 수 있다. 그런데 사람들의 생활이 점점 더 바빠지면서 독서 시간 및 독서량이 크게 줄어들었다. 그 결과 글쓰기에 필요한 능력을 충분히 갖주지 못해 글쓰기를 어려워하는 사람이 늘게 되었다.
Tham khảo bài dịch:

Dạng bài 원인/이유 – Bài mẫu số 2
과제: 세대 갈등의 원인은 무엇인가?
그렇다면 세대 갈등이 발생하는 원인은 무엇일까? 우선 정치적 상황이 달라지고 문화적 취향이 바뀌면서 생각에 차이가 많이 생겼기 때문이다. 그러나 환경의 변화에 따른 세대 차이는 피할 수 없는 일이기도 하다. 더 큰 요인은 1인 가구가 증가하면서 가정 내에서도 소통의 기회가 많이 줄었다는 것이다. 최근에는 경제 어려워지고 노인 인구가 많아진 데에도 원인이 있다. 한정된 일자리를 놓고 경쟁하게 된 데다가 청년 세대는 노인 부양을 위한 세금 부담이 늘어 불만이 커졌기 때문이다.
Tham khảo bài dịch:
그렇다면 N이/가 발생하는 원인은 무엇일까?Nếu vậy thì nguyên nhân N phát sinh là gì nhỉ?
우선 … -(으)면서 … 했기 때문이다.Đầu tiên là bởi vì … dẫn đến ….
그러나 … N은/는 피할 수 없는 일이기도 한다.Tuy nhiên … N cũng là việc không thể tránh khỏi.
더 큰 요인은 …. -(으)면서 … 다는 것이다.Một yếu tố lớn hơn nữa là … dẫn đến …
초근에는 N이/가 …아/어져서 N이/가 … -ㄴ 데에도 원인이 있다.Gần đây thì N đã trở nên .. nên N cũng có nguyên nhân ở việc…
… -ㄴ 데다가 …아/어 불만이 커졌기 때문이다.Vì không những … mà còn … nên bất mãn ngày càng lớn.
Dạng bài 원인/이유 – Bài mẫu số 3
과제: 건강을 해치는 요인은 무엇인가?
건강을 해치는 요인에는 크게 두 가지가 있다. 첫째, 불규 칙한 생활 습관 및 식습관 때문이다. 바쁜 생활로 인해 패 스트푸드를 자주 섭취하 건강이 나빠질 수밖에 없다. 둘째, 과로나 스트레스 건강을 해칠 수 있다. 예를 들어 찾은 야근 및 과도한 업무에 시달리는 직장인은 스트레 스를 제때 풀지 못해 건강을 잃기 쉽다.
Tham khảo bài dịch:
N을/를 해치는 요인에는 크게 두 가지가 있다.Yếu tố gây hại cho N có 2 loại sau
첫째, …. 때문이다.Đầu tiên là vì …
바쁜 생활로 인해 … -(으)면 … -(으)ㄹ 수 밖에 없다.Vì cuộc sống bận rộn, nếu … thì không còn cách nào khác là …
둘째, N이/가 … N을/를 해칠 수 있다.Thứ hai, N có thể gây hại cho N’
예를 들어 ….지 못해 …-기 쉽다.Ví dụ, vì không thể … nên dễ bị …

6. DẠNG BÀI 문제점 – ĐIỂM HẠN CHẾ

Hãy nghĩ về những vấn đề chung mà N có thể gây ra. Chúng ta phải nghĩ ra đa dạng các vấn đề, và viết một cách khái quát hóa nó.

분류Câu ví dụ
도입
Câu dẫn
경쟁이 심해 우리 사회에 여러 가지 문제가 나타날 수 있다.
dẫn vào điểm hạn chế
중심 문장 1
Câu trọng tâm 1
우선 경쟁으로 인해 사람들 사이에 불신이 쌓일 수 있다.
nêu điểm hạn chế số 1
도움 문장 1a
Câu bổ trợ 1a
상대방을 협력의 대상이 아닌 경쟁의 대상으로만 보기 때문이다.
giải thích là bởi vì sao
도움 문장
Câu bổ trợ 1b
이러한 태도는 일을 할 때도 팀워크를 악화시켜서 일의 효율성울 떨어뜨릴 수 있다.
đưa thêm tác dụng phụ/hậu quả vào
중심 문장 2
Câu trọng tâm 2
또한 과정은 무시하고 결과만을 중시하는 사회가 될 수 있다.
nêu điểm hạn chế số 2
도움 문장 1
Câu bổ trợ 2a
경쟁에서 이기는 것만이 중요해지 사람들은 공정하지 못한 방법을 쓰고 싶은 유흑을 받게 된다.
diễn giải một chút cho luận điểm trên
도움 문장 2
Câu bổ trợ 2b
예를 들어 시험을 볼 때도 좋은 점수를 얻으려고 최선을 다하기보다는 남의 시험지를 몰래 보는 등 옳지 못한 행동을 하게 될 수 있다.
nêu ra ví dụ
Viết câu bổ trợ
도움 문장에는 어떤 내용을 쓸까? Lên ý tưởng cho nội dung câu bổ trợ như nào?
*그 이유는 무엇인가? LÍ DO LÀ GÌ?
*이것을 잘 보여주는 예가 있는가? CÓ VÍ DỤ NÀO CHỨNG MINH KHÔNG?
*경쟁미 심해지면 어떤 일이 발생하는가? NẾU VẬY THÌ SẼ CÓ VIỆC GÌ XẢY RA?
Dạng bài 문제점 – Bài mẫu số 1
과제: 글쓰기 능력이 부족하면 어떤 문제점이 생기는가?
글쓰기 능력이 부족하면 여러 가지 문제에 부디게 된다. 우선 글올 못 쓰면 글쓰기에 부담을 느끼고 스트 레스를 받게 된다. 예를 들어 논문옴 쏘거나 보고서를 작성할 때 어떻게 써야 할지 몰라 걱정하는 사람들이 많 다. 글을 써야 하는 상황에서 이렇게 스트레스를 받는다면 자신의 생각과 의견을 제대로 보여줄 수 있는 기회 를 잃게 된다. 또한 글쓰기 능력의 부족은 일의 결과에도 부정적인 영향을 미친다. 필요에 따라 형식에 맞는 글을 쓰지 못하면 학교에서는 높은 학점을 받기 어렵고, 회사에서는 업무 능력을 인정받기 힘들어진다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 문제점 – Bài mẫu số 2
과제: 허위ㆍ과장 광고의 문제점은 무엇인가?
허위 ㆍ과장 광고는 우리 사회에 여러 가지 부작용을 가져 올 수 있다. 우선 과장 광고를 믿고 상품을 구매한 소비자 들0| 피해를 입는다. 예를 들어 피부병이 있는 사람이 유 기농 과자라는 말을 믿고 구매했다가 피부병이 더욱 심 해질 수도 있다. 또한 허위 과장 광고는 사람들의 소비 심 리를 자극해서 과소비를 하게 만든다. 광고는 대부분 제 품의 장점만 강조해서 실제보다 더 좋게 보여주기 때문 에 필요 없는 물건도 사고 싶도록 만들기 때문이다.
Tham khảo bài dịch:

7. DẠNG BÀI 양면성 – TÍNH HAI MẶT

Tính hai mặt của N là điểm mạnh và điểm yếu của N. Vì vậy, khi viết hãy thử nghĩ về những tác động tích cực và tiêu cực của N đối với cuộc sống, sinh hoạt, xã hội hiện đại. Sẽ hữu ích nếu nghĩ về sự tiện lợi và bất tiện do N tạo ra, những cái có được hay mất đi do N.

Dạng bài 양면성 – Bài mẫu số 1
과제: 불안이 글쓰기에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향은 무엇인가?
일반적으로 글을 쓸 때 많은 사람들이 불안을 느핀다고 한다. 이러한 불안은 글쓰기에 긍정적인 영향을 미치 는가 하면 부정적인 영향을 미치기도 한다. 먼저 불안은 글을 더 잘 쓰기 위한 동기로 작용할 수 있다. 불안하 기 때문에 다른 사람보다 더 많이 준비하고 더 열심히 연습하게 된다. 그러다 보면 글쓰기가 자연스럽게 좋아진 다. 반면에 불안은 글쓰기를 피하게 만들 수도 있다. 불안하면 더 노력하기보다 아예 포기하는 사람들도 있다. 불안감이 커지면 더 긴장하고 스트레스를 받기 때문에 글쓰기 결과도 좋지 않다. 그래서 자신감이 더 떨어져서 피하고 싶어지는 것이다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 양면성 – Bài mẫu số 2
과제: 신조어 사용의 긍정적인 면과 부정적인 면은 무엇인가?
인터넷이 발달함에 따라 줄임말, 유행어와 같은 신조어가 많이 생기고 있다. 이러한 신조어를 사용하면 좋은 점이 많아 신조어를 사용하는 사람도 갈수록 늘고 있다. 먼저 신조어를 사용하면 쉽고 빠르게 소통할 수 있다. 가령 ‘아르바이트 를 ‘알바’로 줄여 쓰면 훨씬 간편하다. 또한 친근감을 줄 수 있 다. 같은 유행어를 안다는 사실이 관계를 더욱 가깝게 만들어 주는데다가 유행어에 담긴 재치나 유머가 대화 분위기를 더 욱 부드렵게 해 주기 때문이다.

반면 신조어를 사용하면 세대 간의 원활한 대화를 방해할 수 있다. 연령이 높아질수록 인터넷 사용률이 떨어져 신조어 를 잘 모를 때가 많기 때문이다. 또한 사회적으로 신조어 사 용이 흔한 일이 되면서 때와 장소에 맞지 않게 신조어를 사용 하는 사람들이 늘고 있는 것도 문제이다. 그뿐만 아니라 신조 어를 자주 사용하다 보니 국어 문법이나 철자법을 틀리는 경 우도 많아지고 있다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 양면성 – Bài mẫu số 3
과제: 선의의 거짓말의 긍정적인 면과 부정적인 면은 무엇인가?
선의의 거짓말에는 긍정적인 면이 있는가 하면 부정적인 면도 있다. 먼저 선의의 거짓맡은 듣는 사람에게 심리적 으로 도움을 줄 수 있다. 가령 투병 중인 환자에게 건강이 좋아지고 있다고 이야기해 주는 것은 환자의 심리적인 안정에 도움을 준다. 그러나 아무리 선의의 거짓말이라 고 하더라도 그것은 사실이 아닌, 거짓 정보에 불과하다. 따라서 정확한 판단을 내리는 데 방해가 될 수 있다.
Tham khảo bài dịch:

8. DẠNG BÀI 예 – VÍ DỤ

Hãy nghĩ cụ thể về tình huống mà N cần. Bạn nên viết chi tiết khoảng 2-3 tình huống.

Biểu hiện “khi nào cần”언제 필요한가?
A/V-(으)ㄹ 때 필요하다
V는 경우에 요구되다
Dạng bài 예 – Bài mẫu số 1
과제: 글쓰기 능력은 언제 필요한가?
살다 보면 글을 써서 평가를 받아야 하는 경우가 생긴다. 보고서나 논문, 자기소개서를 쓸 때처럼 아무리 글쓰기를 싫어하는 사람이라도 이런 경우에는 글로써 자신의 생각을 보여줘야 하므로 글쓰기 능력이 필요하다. 또 대학에서 좋은 학점을 받고 싶을 때, 그리고 원하는 학교에 입학하거나 직장에 들어가야 한다는 목표가 있을 때에도 쓰기 실력이 없으면 그 목표를 이루기가 어렵다. 이렇듯 평가 수단으로서의 글쓰기뿐만 아니라 일상생활 속에서 의사소통 수단으로서 가벼운 글쓰기도 필요하다. 동호회에서 안내문이나 초대장을 만들 때, 교수님이나 어른들에게 안부를 전할 때에도 목적에 맞는 다양한 형식의 쓰기 능력이 필요하다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 예 – Bài mẫu số 2
과제: 여행은 언제 필요한가?
누구나 한번쯤 여행을 떠나고 싶다는 생각을 해 본 적이 있을 것이다. 반복되는 일상생활이 무료하게 느껴질 때, 바쁜 업무와 복잡한 인간관계로 인해 몸과 마음이 지치고 힘들 때 우리는 여행을 떠나고 싶어 한다. 휴식과 기분전환을 위해 여행이 필요해진 것이다. 이뿐만이 아니다. 새로운 경험을 해보고 싶을 때, 다른 문화와 서계에 대한 호기심이 생길 때도 여행은 그러한 욕구를 만족시킬 수 있는 좋은 방법이 된다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 예 – Bài mẫu số 3
과제: 온라인 강의는 언제 필요한가?
바쁘게 살다보면 온라인 강의가 필요할 때가 생긴다. 우 선 자기 계발을 하고 싶어도 시간을 내기가 어려울 때 필 요하다. 특히 직장인들은 날마다 출근해야 하는 탓에 낮 에는 수업을 듣기가 어렵다. 그러나 온라인 강의는 언제 든지 들을 수 있어서 그런 사람들에게 아주 유용하다. 또 한 외국 대학에 개설된 강의를 듣고 싶지만 현실적으로 들을 여건이 되지 않을 때에도 온라인 강의가 필요해진 다. 이를 통해 직접 가지 않고도 양질의 강의를 들을 수 있기 때문이다.
Tham khảo bài dịch:

9. DẠNG BÀI 방안/대책 – PHƯƠNG ÁN, ĐỐI SÁCH

Hãy nghĩ về phương án của N ở góc độ cá nhân, xã hội và thể chế. Các bạn nghĩ về nguyên nhân của nó và tìm ra cách để giải quyết nó. Về mặt cá nhân, chúng ta có thể nghĩ về phương pháp mà chúng ta có thể làm trong cuộc sống; về mặt xã hội thì giáo dục trường học hay sử dụng các chiến dịch; về mặt thể chế thì có thể tạo ra pháp luật hay thể chế. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều phương án chưa chắc đã tốt. Bạn nên viết cụ thể một hoặc hai điều.

Biểu hiện 방안

방안필요하다시급하다요구되다마련되다필수적이다
방안찾다내놓다요구하다마련하다제시하다모색하다
Dạng bài 방안 – Bài mẫu số 1
과제: 글쓰기 능력을 기르기 위해서는 어떻게 해야 하는가?
글쓰기 능력을 기르기 위해서는 잘 쓴 글을 많이 읽어야 한다. 이때 글을 잘 쓰는 사람은 자신의 생각을 어떻게 표현하고, 논리적으로 전개해 나가는지를 자세히 관찰하면서 읽는 것이 좋다. 좋은 글을 골라서 따라 써보는 것도 도움이 될 수 있다. 그리고 꾸준한 쓰기 연습이 필요하다. 경험하고 느 것을 매일 일기장에 쓰거나 개인 블로그에 올리는 것이 좋은 방법이 될 수 있다. 특히 개인 블로그에는 스마트폰으로 언제 어디서든지 간편하게 글을 올릴 수 있으므로 꾸준히 글을 써 나가는 데 효과적이다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 방안 – Bài mẫu số 2
과제: 지구 온난화를 막기 위해서는 어떻게 해야 하는가?
따라서 지구 온난화를 막기 위해서 생활 속에서 실천할 수 있는 방법은 에너지를 절약하고 자원을 낭비하지 않는 것이다. 예를 들어 적당한 실내 온도를 유지하고 에너지 효율이 높은 제품을 사용해야 한다. 일회용품 사용을 줄이고 재활용 을 하는 것도 좋은 방법이다. 그리고 정부에서는 친환경 에너지 개발에 투자해야 한다. 태양열, 풍력 에너지와 같이 환경을 오염시키지 않는 에너지 사용을 늘려갈 수 있도록 적극적으로 나서야 할 것이다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 방안 – Bài mẫu số 3
과제: 안저사고를 줄이기 위한 대책은 무엇인가?
안전사고를 줄이기 위해서는 다음과 같은 대책이 필요하 다. 먼저 사고 예방 교육을 확대해야 한다. 평소 학교와 주민 센터에서 안전 규칙올 반드시 지키도록 교육할 필 요가 있다. 그리고 안전 사고 발생 위험이 높은 기관과 업체에서도 시설 및 장비의 상태를 자주 점검하는 등 관 리를 강화해야 한다.
Tham khảo bài dịch:

10. DẠNG BÀI 의견 – Ý KIẾN

Bạn có thể sẽ phải viết suy nghĩ của mình về N đúng đắn/chân chính. Lúc này, bạn có thể nhấn mạnh vào suy nghĩ của người bình thường về N hoặc những quan điểm chung của bản thân, hoặc bạn có thể xem xét các vấn đề của N trong thực tế.

Dạng bài 의견 – Bài mẫu số 1
과제: 좋은 글이란 무엇이라고 생각하는가?
좋은 글이 무엇인가에 대한 기준은 사람마다 다르다. 좋은 글은 표현이 뛰어나야 한다는 사람도 있고 표현보다 는 내용의 독창성을 강조하는 사람도 있다. 또 쉽고 재미있는 글을 좋은 글로 보는 사람이 있는가 하면 어렵고 재 미없더라도 깊이가 있어야 좋은 글이라고 생각하는 사람도 있다. 그러나 좋은 글이란 무엇보다도 거짓이 없는 글 이라고 할 수 있다. 아무리 표현이 뛰어나고 내용이 독창적이라 할지라도 거짓된 정보나 자료를 바탕으로 하고 있다면 독자들을 속이는 글이 된다. 그것은 윤리적으로도 옮지 않고 좋은 글이라고 할 수도 없다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 의견 – Bài mẫu số 2
과제: 바람직한 소비란 무엇인가?
바람직한 소비란 무엇인가에 대해서는 사람마다 생각이 다르다. 이러한 소비를 하면 자연스럽게 사회 활동에도 동참할 수 있다. 예를 들어 동물을 아끼는 사람이라면 동물 실험을 하지 않는 기업의 제품을 구매함으로써 동물 보호 운동에 참여할 수 있다. 이런 사람이 늘면 더 많은 기업들이 이에 동참하게 될 수도 있다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 의견 – Bài mẫu số 3
과제: 바람직한 가족 관계란 무엇이라고 생각하는가?
바람직한 가족 관계란 무엇인가에 대해서는 사람마다 생 각이 다를 것이다. 나는 바람직한 가족 관계란 이해와 존 중을 바탕으로 힘이 되어 주는 관계라고 생각한다. 부모 가 자식에게 자신의 뜻을 강요하거나 자식이 부모를 존 중하지 않으며 부부가 서로 이해하지 못한다면 불행해지 기 쉽다. 그러나 이해와 존중을 바탕으로 자신을 믿어 주 는 가족이 있다면 아무리 힘들어도 다시 살아갈 힘을 얻 을 수 있다.
Tham khảo bài dịch:

11. DẠNG BÀI 찬성/반대 – TÁN THÀNH/PHẢN ĐỐI

Bạn có thể phải làm rõ lập trường của mình về việc tán thành hay phản đối N. Điều quan trọng là phải lựa chọn tán thành và phản đối và giữ vững lập trường đó đến cùng. Và phải giải thích rõ lý do tại sao bạn nghĩ như vậy, và lúc này cũng nên cân nhắc lập trường trái ngược với mình để viết.

Biểu hiện nêu lập trường
Câu dẫn nêu vấn đề => Lập trường của bản thân là gì? => Lí do là gì? => Căn cứ lập trường khác là gì + suy nghĩ của bản thân về điều đó là gì?
N에 (대해) 찬성한다 [반대한다]
N에 (대해) 찬성하는/반대하는 입장이다.
Dạng bài 찬성/반대 – Bài mẫu số 1
과제: 대학에 입학할 때 글쓰기 시험을 보게 하는 교육 정책에 찬성하는가, 반대하는가?
대학 입학 시 의무적으로 글쓰기 시험을 보게 하는 교육 정책에 나는 반대한다. 글쓰기는 생각하는 힘을 기르 기 위해서 필요한 것인데 시험을 위한 글쓰기 공부는 오히려 사고력을 떨어프릴 수 있다. 점수를 잘 받기 위해 단 순히 글쓰기 기술을 배우게 될 가능성이 높기 때문이다. 물론 그러한 정책이 실시되면 글쓰기에 대한 관심도 늘고 실력 향상에 도움이 될 수도 있다. 그러나 그로 인해 글쓰7| 관련 사교육이 늘어날 수 있고 대학에 입학하려는 학 생들은 더 큰 부담을 느낄 수 있으므로 이러한 정책을 실시하는 것은 바람직하지 않다고 생각한다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 찬성/반대 – Bài mẫu số 2
과제: 조기 외국어 교육에 찬성하는가, 반대하는가?
요즘 조기 외국어 교육을 어떻게 볼 것인지에 대해 활발한 논의가 이루어지고 있다. 나는 조기 외국어 교육에 대해 반대한다. 조기 외국어 교육은 아이의 언어 능력을 오히려 떨어뜨릴 수 있다. 모국어도 잘하지 못하는 상황에서 외국어까지 공부하면 학습에 대한 부담감이 커져서 스트레스를 받게 되기 때문이다. 이로 인해 학습에 홍미를 잃게 되어 모국어 구사 능력에도 지장이 생길 수 있다. 물론 어린 나이에 외국어를 배우기 시작하면 실력이 더 좋아질지 모른다. 그러나 시기보다는 배우고자하는 의지가 중요하므로 아이가 흥미를 느끼고 동기를 가지게 될 때 외국어를 배워도 늦지 않다.
Tham khảo bài dịch:
Dạng bài 찬성/반대 – Bài mẫu số 3
과제: 동물원 폐지에 대해 찬성하는가, 반대하는가?
요즘 동물원을 없애야 할지 그대로 두어야 할지에 대해 활발하게 논의되고 있다. 나는 동물원 폐지에 반대한다. 동물원이 있으면 멸종 위기에 처한 동물을 보호할 수도 있기 때문이다. 물론 동물원이 동물들에게는 감옥과 다 름없고 이로 인해 자유를 빼앗긴 동물들이 고통 받고 있 다는 주장에도 일리가 있다. 그러나 이러한 고통은 동물 원의 시설 환경을 좀 더 넓히고 쾌적하게 개선함으로써 줄일 수 있지만 멸종 위기종은 자연에만 두면 위험해질 수 있다. 그러므로 동물원은 폐지하면 안 된다.
Tham khảo bài dịch:

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!